Algemene voorwaarden Salaris Pluspunt, B2B, versie 2015.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Salaris Pluspunt, B2B, versie 2015.

Artikel 1. Definities

1.  Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Salaris Pluspunt B.V. gevestigd te Uden en geregistreerd onder nummer 17143072 bij de Kamer van Koophandel;

2.  Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel (en hoofdelijk alsmede) de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, welke met Salaris Pluspunt een overeenkomst van opdracht aangaat;

3.  Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij Salaris Pluspunt zich verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst producten en (salarisadministratie-, en/of personeelsadvies)diensten, te leveren tegen betaling van een overeengekomen honorarium, dan wel het op de gebruikelijke wijze berekende honorarium, dan wel een redelijk honorarium;

4.  Overmacht: In ieder geval de situatie waarin sprake is van storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten vanuit Salaris Pluspunt, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

2.  Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullend zijn overeengekomen.

3.  In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

4.  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Salaris Pluspunt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offerte: inspanningsverbintenis

1.  De door Salaris Pluspunt gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop van maximaal 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.

2.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.  Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.  Indien Salaris Pluspunt personeelsadvies dient te verlenen wordt de aanbieding gedaan op basis van door de opdrachtgever aangeleverde schriftelijke specificaties. Wijzigingen of afwijkingen van de oorspronkelijke gegevens leiden tot wijzigingen in de offerte.

5.  Alle diensten van Salaris Pluspunt worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Salaris Pluspunt uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

Artikel 4. Termijnen

1.  Indien tussen opdrachtgever en Salaris Pluspunt een termijn is overeengekomen waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te

voldoen – indien overeengekomen -, of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en Salaris Pluspunt in overleg over een nieuwe termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.

2.  Termijnen waarbinnen de diensten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk door Salaris Pluspunt is bevestigd.

Artikel 5. Feitelijk opdrachtnemer

1.  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de entiteit Salaris Pluspunt en aldus niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers.

2.  De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

3.  Salaris Pluspunt heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 6. Meerwerk

1.  Indien Salaris Pluspunt op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Salaris Pluspunt.

2.  Salaris Pluspunt kan verlangen dat voor de betreffende meerwerkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tot stand komt.

3.  Indien er sprake is van meerwerk dan wordt elke overeengekomen termijn verlengd met de duur van het meerwerk.

Artikel 7. Gegevens opdrachtgever

1.  Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke Salaris Pluspunt naar eigen oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Salaris Pluspunt te stellen. Salaris Pluspunt bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

2.  Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Salaris Pluspunt verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Salaris Pluspunt zijn verstrekt heeft Salaris Pluspunt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Salaris Pluspunt – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.  Opdrachtgever vrijwaart Salaris Pluspunt voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

5.  Eventueel door Salaris Pluspunt gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade aan de zijde van Salaris Pluspunt, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.  Op eerste verzoek van opdrachtgever zal Salaris Pluspunt de originele, door opdrachtgever verstrekte bescheiden aan opdrachtgever retourneren. De mogelijkheid tot opvragen van de betreffende bescheiden verjaart door verloop van vijf jaren volgend op de dag waarop de overeengekomen diensten zijn geëindigd.

7.  De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de Salaris Pluspunt overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 8. Honorarium

1.  De door Salaris Pluspunt uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

2.  Salaris Pluspunt heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde. Naast het honorarium worden de door Salaris Pluspunt gemaakte onkosten en de declaraties van door Salaris Pluspunt ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.  Salaris Pluspunt heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.

4.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Salaris Pluspunt gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5.  Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht.

6.  Over alle door opdrachtgever aan Salaris Pluspunt verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling

1.  Betaling dient, zonder dat (hoofdelijke) opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

2.  Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Salaris Pluspunt gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

3.  Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Salaris Pluspunt daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor het maximale bedrag dat is toegestaan. Ter bepaling van dit bedrag kan in uitzonderlijke gevallen worden geconfirmeerd aan hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten 2012.

4.  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

5.  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Salaris Pluspunt daartoe aanleiding geeft, is Salaris Pluspunt van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Salaris Pluspunt te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Salaris Pluspunt gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Salaris Pluspunt uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Elektronische correspondentie

1.  Opdrachtgever en Salaris Pluspunt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

2.  Zowel opdrachtgever als Salaris Pluspunt zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

3.  De data-uittreksels uit de computersystemen van Salaris Pluspunt gelden als voldoende bewijs op van (de inhoud en de datum van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.  Salaris Pluspunt is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht, dan wel van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid.

2.  Indien Salaris Pluspunt aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar voor het betreffende geval uitkeert, dan wel maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.  Salaris Pluspunt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.  Salaris Pluspunt is niet aansprakelijk voor beschadiging of anderszins tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5.  Opdrachtgever vrijwaart Salaris Pluspunt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6.Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Salaris Pluspunt nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Salaris Pluspunt bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Salaris Pluspunt steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

7.Partijen zijn gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

Artikel 12. Klachten

1.  Klachten welke zien op de verleende diensten dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend.

2.  Klachten welke zien op de factuur dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht en in het geval dat Salaris Pluspunt, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Salaris Pluspunt kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Salaris Pluspunt.

Artikel 14. Geheimhouding

1.  Salaris Pluspunt is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.

2.  Salaris Pluspunt is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.

3.  Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarover zij werd verkregen.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring

1.  Salaris Pluspunt is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, berekeningen, ontwerpen, omschrijvingen c.q. adviezen, software en dergelijke.

2.  Na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Salaris Pluspunt verschuldigde, komt aan de opdrachtgever ter zake het voorgaande slechts een gebruiksrecht toe, tenzij hieromtrent iets anders is overeengekomen.

3.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Salaris Pluspunt geleverde werkzaamheden c.q. bewerkte zaken aan te wenden voor verkoop- of promotiedoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van Salaris Pluspunt.

4.  De opdrachtgever zal de bewerkte zaak niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het doel op basis waarvan de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

5.  Opdrachtgever is aan Salaris Pluspunt per overtreding van de bepalingen van dit artikel een boete verschuldigd van € 25.000,–. Deze boete wordt naast de schadevergoeding op grond van de wet gevorderd.

6.  Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn het label/merk, alsmede de van opdrachtgever afkomstige gegevens, berekeningen en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Salaris Pluspunt tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

7.  Het is Salaris Pluspunt toegestaan om elk voortschrijdend inzicht ontstaan ten gevolge van onderhavige opdracht in te zetten voor elke volgende opdracht.

Artikel 16. Opzegging

1.  Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever tenminste het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Salaris Pluspunt opgegeven uren voor diensten die reeds ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

2.  Bij voortijdige opzegging is de opdrachtgever tevens gehouden de onkosten verbonden aan de

uitvoering van de opdracht te vergoeden, de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden, alsmede mogelijke schade welke Salaris Pluspunt door de opzegging lijdt, het één en ander conform hetgeen hieromtrent is bepaald in boek 6 Burgerlijk Wetboek.

3.  Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

4.  Indien Salaris Pluspunt tussentijds opzegt, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Salaris Pluspunt bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van gewichtige redenen welke tot de opzegging hebben geleid. Voor deze redenen wordt aangeknoopt bij lid 5.

5.  Salaris Pluspunt heeft het recht de overeenkomst zonder verdere medewerking, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

–  opdrachtgever niet tijdig de voorschotten en facturen voldoet;

–  opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding;

–  opdrachtgever aantoonbaar in strijd met(inter)nationale wet- en regelgeving handelt.

Artikel 17. (Beroeps)regelgeving

1.  Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Salaris Pluspunt voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

2.  Opdrachtgever is ermee bekend dat Salaris Pluspunt – onder meer, doch niet uitsluitend:

a.  op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

b.  op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

c.  krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

3.  Salaris Pluspunt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Salaris Pluspunt aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.  De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2.  Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Salaris Pluspunt gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is verklaard.

C.  AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1.  De overeenkomst komt in ieder geval tot stand en vangt in ieder geval aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

2.  Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

D.  GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.

2.  Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.  indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

E.  UITVOERING OPDRACHT

1.  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten.
 2. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met het Reglement voor de beroepsuitoefening van De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te ’s-Gravenhage.
 3. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van

opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

F.  GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

G. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H.  OVERMACHT

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.  Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I.  HONORARIUM

 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2.  Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is deze opdracht een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3.  Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van

ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

J.  BETALING

 1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Euro, ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 1. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft.
 1. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

4.

K.  RECLAME

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Laat opdrachtgever na op de in de vorige volzin bepaalde wijze te reclameren dan kan met betrekking tot de desbetreffende werkzaamheden en/of factuurbedragen niet langer worden getwist en geklaagd.

2.  Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

L.  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer in het desbetreffende geval effectief onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en uitbetaald.

2.  Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

 1. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

4.  5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

M.  OPZEGGING

1.  Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

2.  Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 1. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
 1. Als opdrachtgever de overeenkomst beëindigd ontslaat dat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de door opdrachtnemer tot dan toe verrichte werkzaamheden.

N. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.